Aviso legal

Para activar a navegación con son seleccione o texto.

Concello de Viana do Bolo en adelante “A entidade” pon á disposición dos seus usuarios a  seguinte información:

Condicións xerais de uso da web

 1. A utilización deste espazo web está suxeita á aceptación plena por parte do usuario destas condicións xerais de uso, ou ben daquelas que se atopen vixentes en cada momento en que o usuario acceda ao mesmo. 
 1. Só se permite o acceso a este sitio así como o seu uso con fins lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ás presentes condicións xerais a lei aplicable en cada momento, así como a moral, bos costumes e orde pública. A entidade resérvase o dereito a retirar o acceso a este sitio, sen necesidade de previo aviso, a calquera usuario que contraveña o disposto neste aviso legal, así como a pór en coñecemento das autoridades competentes a realización de actividades que puidesen ser constitutivas de delito. 
 1. A entidade resérvase o dereito unilateral de modificar en calquera momento as presentes condicións xerais de uso así como calquera outras condicións xerais ou particulares da súa páxina web. Tamén se reserva o dereito a modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do sitio web, así como os contidos e as condicións requiridas para utilizar os mesmos. 
 1. O usuario recoñece que o acceso a este sitio realízase baixo o seu libre consentimento e é responsabilidade exclusiva súa. 
 1. A entidade resérvase o dereito de pór en coñecemento da autoridade competente calquera outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos ou poidan ser constitutivos de delito. 
 1. A entidade resérvase o dereito a pór fin a este servizo web en calquera momento sen máis requisito que o aviso nas presentes condicións con 15 días de antelación.

Cláusula de exclusión de responsabilidade

 1. A entidade non pode garantir a dispoñibilidade permanente do servizo que ofrece este sitio, nin se fai responsable de calquera danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información contida na web este sitio. 
 1. No caso en que, por un ataque informático, producísense erros na información facilitada, a entidade non se fai responsable de tales erros así como dos danos causados polo uso da información derivada dos devanditos erros.
 1. O contido desta web é meramente informativo, non facéndose responsable en ningún momento acerca dos posibles erros producidos na súa presentación. Se desexa información máis detallada pode porse en contacto a través da dirección de correo info@vianadobolo.es ou ben por teléfono.

Réxime de propiedade industrial e intelectual

 1. A propiedade industrial e intelectual de cuantos logos, emblemas, ou calquera elemento incorporado no deseño deste sitio pertence en exclusiva á entidade. O usuario recoñece e acepta estes dereitos. Os elementos desta web sobre os que a empresa non ten dereitos de propiedade intelectual ou industrial son usados co correspondente permiso. 
 1. Queda prohibida a reprodución de todo ou parte do contido deste sitio web así como a súa transmisión ou rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da entidade. 
 1. Non está permitido eludir o copyright sobre os dereitos da entidade, así como eludir ou tratar de eludir os sistemas que haxa ou poida haber de protección dos contidos. Permítese o dereito de cita sempre que se indique a fonte da que provén. 
 1. Calquera violación dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou os elementos da entidade será obxecto das oportunas medidas legais para lograr a protección destes.

Lexislación aplicable

 1. A entidade informa que este sitio web se atopa aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, e por iso a única lexislación aplicable para resolver calquera conflito respecto da interpretación destas condicións, é a lexislación española, así como os Tratados Internacionais que subscribise España. 
 1. Mediante a aceptación das presentes Condicións Xerais, o usuario sométese á xurisdición dos Tribunais da Coruña, para resolver calquera controversia relacionada co apartado anterior. 

Como poñerse en contacto

Se desexa aclarar calquera aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguintes direccións:

info@vianadobolo.es

ou ben por escrito a:

Concello de Viana do Bolo

Rúa da Constitución, 14. 32550 - Viana do Bolo (Ourense).

Datos identificativos do prestador de servizos

Concello de Viana do Bolo

Rúa da Constitución, 14. 32550 - Viana do Bolo (Ourense).

Teléfono: 988 34 01 20

E-mail: info@vianadobolo.es

 

“O titular do sitio web elaborou este aviso legal por iniciativa propia tomando como base os textos legais dispoñibles baixo Licencia CC *By na páxina web www.abanlex.com“.

.
Para activar a navegación con son seleccione o texto.